Shauwiner.

nápoje pre osvieženie, priateľstvo a relax

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

REKLAMAČNÝ PORIADOK


I. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru.

 

II. DODANIE PREDMETU KÚPY

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v e-shope SHAUWINER.SK. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, poštou alebo vlastnou prepravou (podľa želania zákazníka). Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu.

 

III. ZRUŠENIE ZMLUVY

Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:

- kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,

- kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne dohodnutom termíne.

Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru v prípade, ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru z akýchkoľvek iných dôvodov, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu 50 eur. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia. Ak sa písomné oznámenie o odstúpení nepodarilo doručiť, má sa za doručené, ak bolo zasielané na poslednú známu adresu kupujúceho a nebolo kupujúcim v odbernej lehote prevzaté.

 

IV. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v informačných materiáloch na základe ktorých kupujúci predmet kúpy vybral, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od podpísania zmluvy kupujúcim až do jej doručenia do sídla predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje akceptovať zmenu ceny bez zrušenia tejto kúpnej zmluvy, ak táto nepresiahne 10% z pôvodnej ceny tovaru.
  3. Pokiaľ zmluvné strany dohodli v konkrétnych prípadoch podľa týchto všeobecných podmienok zaplatenie zmluvnej pokuty, je túto kupujúci povinný zaplatiť aj v prípade, že porušenie povinností nezavinil. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
  4. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obch. podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.
  5. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene

- adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote

- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom

- poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


V. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom (Slovenská pošta, kuriér) s výnimkou dovozu tovaru našimi pracovníkmi. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.).

Reklamácie sú vybavované

- telefonicky (v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 na telefónnom čísle 0903436791 )

- e-mailom info@shauwiner.sk

- poštou na adresu: PD Bratislava – Vinohrady, Račianska 151, 831 53 Bratislava

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívan


VI. DODACIE PODMIENKY  

1. Doprava prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty – POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA

Po obdržaní platby od zákazníka je objednaný tovar vyzdvihnutý kuriérom a doručený priamo na zákazníkom udanú adresu najneskôr do 24 hodín od expedície.  Tento typ balíkov je poistený spoločnosťou Slovenská pošta. Pri výbere tejto prepravy Vás bude kuriér kontaktovať na Vami zadané telefónne číslo ohľadom presného času doručenia.


2. Doprava v rámci Bratislavy

Náš pracovník Vás bude kontaktovať na Vami zadané telefónne číslo ohľadom presného času doručenia.


3. Osobný odber

V prípade, že zvolíte túto formu dopravy, Vaša objednávka bude nachystaná k osobnému odberu v našej podnikovej vinotéke na Račianskej ulici 151 v Bratislave. Budeme Vás informovať, akonáhle bude možné objednávku vyzdvihnúť.

V každej zásielke je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako daňový doklad a záručný list.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí a otázok nás, prosím, informujte čo najskôr telefonicky na čísle 0903436791 alebo e-mailom na info@shauwiner.skE-shop je prevádzkovaný firmou:

Poľnohospodárske družstvo Bratislava – Vinohrady

Račianska 151

831 53 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00190292

DIČ: 2020332149

IČ DPH: Sk2020332149